Belbin Teamrollen; wat levert het op? Wat is er mooier dan dat u medewerkers optimaal samenwerken doordat ze goed op elkaar afgestemd zijn? Nog mooier is het wanneer er ruimte is voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën.
Uit onderzoek blijkt, dat het belangrijk is dat u werkt met een diversiteit in het team. Er zijn helaas bedrijven die mensen aantrekken die qua doen en laten sterk op elkaar lijken. Gevolg: ze kijken eendimensionaal naar werk en oplossingen. De horizon kan verbreed worden door bewust mensen samen te laten werken van wie de talenten complementair aan elkaar zijn.

Voordelen & Resultaten

Door te werken met het instrumentarium dat Belbin teamrolmanagement biedt, kan je

  1. heel diverse teams samenstellen.
  2. medewerkers zich bewust laten worden van hun sterke kanten en kunnen ze hun talenten bewuster inzetten; dit levert energiekere medewerkers op.
  3. medewerkers rekening leren houden met teamsterktes en –zwaktes en ze hier creatief mee om laten gaan.

Belbin teamrolmanagement; wat is dat eigenlijk?

Mensen hebben talenten die verschillen. Wanneer mensen deze talenten vrij kunnen inzetten op een manier die goed bij hun past, dan levert dat energie en werkplezier op. In het geval een functie een beroep doet op competenties, vaardigheden die maar gedeeltelijk of helemaal niet bij een bepaalde persoon passen, dan levert dat dus energieverlies op.

Na jarenlang onderzoek kwam Belbin tot acht talentengroepen die teamrollen worden genoemd. Je kunt zeggen dat de teamrollen een categorisering van talenten en competenties zijn.
Bepaalde teamrollen zijn bijvoorbeeld goed inzetbaar in bepaalde projectfasen.

Bewustwording van teamrollen

Door medewerkers bewust te maken van hun natuurlijke teamrollen zetten ze bewuster hun talent in. Bovendien kunnen ze zich behoeden voor zogenaamde ‘teamrol offers’. Dan nemen ze een rol op zich die minder goed of totaal niet bij ze past. Elk mens heeft twee tot drie teamrollen waar ze goed in zijn en twee tot drie rollen die ze maar beter helemaal kunnen vermijden.
Door teams of groepen medewerkers die nauw met elkaar samenwerken op te leiden in teamrolmanagement, ontstaat meer begrip voor elkaar. Ze communiceren sneller doordat ze op de hoogte zijn van hoe ze snel tot resultaten kunnen komen door gebruik te maken van elkaars sterktes. Door teamrolmanagement wordt het mogelijk om de teamrollen te (h)erkennen, met elkaar te bespreken en te combineren, zodat er constructief samengewerkt wordt. Duidelijk wordt ook wanneer bepaalde teamrollen contraproductief werken, zodat combinaties van teamrollen vermeden worden.

Je mogelijkheden om Belbin Teamrolmanagement zinvol in te zetten

  • Selecteren van (ook werven) van medewerkers voor een functie waarvoor bepaalde kwaliteiten en persoonskenmerken belangrijk zijn
  • Onderdeel van coachtraject of MD-traject voor (jong) leidinggevenden
  • De startfase van net geformeerde teams; het kan daarbij gaan om projectteams, een onder-nemingsraad of een managementteam.