Het MKB – Young Professional 21st Century Skills Programma is gemaakt vanuit de gedachte dat grote organisaties de middelen en volumes hiervoor in huis hebben. ‘Nu’ bestaat er ook de mogelijkheid voor het MKB om hun YP’ers een intensief, blendend programma aan te bieden.

 21st Century Skills

Wereldwijd bestaat dit uit een lijst van tien skills. Deze staan later in dit artikel uitgebreid beschreven. Bedrijven bij wie het gedachtegoed rond die skills in het DNA zit, zorgen voor continuïteit. Een YP’er die erover beschikt, gaat 100% zeker een succesvolle carrière tegemoet. De hierboven benoemde spelers zijn beiden alert op permanente bijscholing; de elfde skill!

Toekomst rond bijscholing

Op 18 februari ’19 verscheen een artikel in de NRC met de enigszins verontrustende titel ‘Over tien jaar is half Nederland niet meer geschikt voor zijn werk’. Daarin wordt door de denktank Denkwerk uiteengezet wat de voortschrijdende digitalisering betekent voor Nederland. Ze pleiten ervoor dat bedrijven medewerkers vier tot acht uur per week bijscholen. Die bijscholen kan op heel verschillende manieren een invulling krijgen.

Elkaar nodig hebben

Als gespecialiseerde opleider gidsen wij Young Professionals bij de start van hun carrière. Ons doel is om ze een fundament te geven op basis van de 21st Century Skills.  Door de opzet van ons programma stretchen ze veelvuldig hun comfortzone met als doel dat ze in toekomstige, lastige situaties steeds goed blijven performen.

In deze tijd hebben bedrijven YP’ers nodig, omdat zij digitaal (taal)vaardig zijn, supersnel schakelen en hun netwerk inzetten voor oplossingen. De kennis en vaardigheden waarover de YP’er beschikt, zijn nu meestal ondervertegenwoordigd binnen bedrijven. De werkgever heeft de YP’er nodig vanwege zijn digitale knowhow, vaardigheden en andere competenties. De YP’er heeft werk nodig om betekenis te geven aan zijn leven.

De gap tussen studie en werk

Het probleem in de aansluiting tussen onderwijs en arbeid is al decennia-oud. Het accent bij hbo-instellingen en de universiteit ligt nog grotendeels bij het aanreiken van kennis. Dat betreft vakinhoudelijke kennis; er wordt relatief weinig gedaan aan het trainen van vaardigheden. Wanneer dat wel gedaan wordt, vindt dit voornamelijk plaats in een lesomgeving waarin de studenten omringd zijn door leeftijdsgenoten.

Stages zijn slechts een kortdurende kennismakingsperiodes. Het echte werk en de noodzaak tot het bewust toepassen van vaardigheden, start pas bij het aannemen van de eerste, echte baan.

Werkpraktijk als permanente casuïstiek

Bij hbo-instellingen is het duidelijk dat zij hun curriculum aan moeten passen met de 21st Century Skills als leidraad. Dan, zo is het uitgangspunt, wordt de gap tussen onderwijs en arbeid een stuk kleiner. Het onderwijs moet immers voorbereiden op het echte werk! Een aantal instelling is druk bezig met deze aanpassingen.

Ons programma zet je in bij de start van een loopbaan, maar is zeker ook geschikt als onderdeel van (duaal) onderwijs. Voorwaarde is dat de YP’er zich minimaal tien maanden in een werksituatie bevindt en een bijdrage levert aan een organisatie.

De werkpraktijk is onderdeel van ons blended programma. Eén dag in de week is gereserveerd voor opleidingsactiviteiten. Het YP-programma kent tien modules met bijbehorende opdrachten. De deelnemers krijgen naast tien trainingsdagen, coaching en intervisie. De werkpraktijk fungeert als permanente casuïstiek. Hiermee wordt in de training geoefend waardoor het geleerde direct kan worden toegepast. De YP’ers zijn daardoor sneller effectief.

Leren van elkaar

Onderdeel en uitgangspunt van het programma is dat de organisatie en de YP’er kunnen leren van elkaar. De YP’er krijgt bijvoorbeeld een opdracht om een onderzoek naar de behoefte aan het verhogen van de digitale vaardigheden of mediawijsheid bij een groep collega’s. Wanneer de adviezen uit zo’n opdracht worden geïmplementeerd, is er sprake van een goedkope en relevante wijze van bijscholing. Het mes snijdt dan aan twee kanten.

De 21st Century Skills op een rij

Hieronder staan de skills benoemd met daarbij ons idee over het belang voor de YP’er en uw organisatie. Deze skills worden door programmering op een hoger plan getild.

  1. Zelfregulatie en (zelf)leiderschap

De Young Professional is bereid zichzelf beter te leren kennen, de comfortzone te stretchen en risico te nemen en zo groei te forceren. Hij heeft een cross-disciplinaire houding ten opzichte van project- en teamwork. De Young Professional kent, communiceert en onderhoudt zijn personal brand.

Hoe langer hoe meer organisaties zorgen voor een participatieve managementstijl die medewerkers betrekt bij het nemen van beslissingen. De leiders/managers kennen zichzelf en weten dat zij door een gelijkwaardige opstelling het best zakendoen met de YP’er.

  1. Kritisch denken en handelen

Een YP’er vraagt zich altijd af of de informatie wel klopt en graaft door. Bovendien vraagt hij door in contact met anderen om de onderste steen boven te krijgen. Zo voorkomt hij miscommunicatie. Hij kijkt met een frisse blik en durft vragen te stellen als: ‘Waarom doen jullie het zoals jullie het doen?’Dit biedt openingen om zaken anders en moderner aan te pakken.

De manager stelt eveneens kritische vragen over de gehanteerde methoden. De YP’er en hij sparren over uitkomsten en houden gezamenlijk de zaag scherp. Anders en beter doen is prima; zolang de argumenten en voorspelbaarheid op peil zijn.

  1. Communicatie

YP’ers zijn bereid te werken en leren in een omgeving die participatie nodig heeft in heel diverse zettingen. Ze zijn zowel offline (face to face) als online communicatief sterk en beschikken over social media wijsheid. Daarin willen en kunnen ze collega’s ook wegwijs maken.

Managers zijn zich bewust van het feit dat YP’ers heel eigen netwerken hebben waardoor ze snel informatie vergaren. Ze staan open voor input en verwachten heldere communicatie over oplossingen en achterliggende informatie. In die zin scholen managers zichzelf bij.

  1. Samenwerken

Succes wordt afgemeten aan resultaten die voortkomen uit wat voor een samenwerking dan ook. Dat betekent ook samenwerken met diverse menstypes en samenwerken vanuit inclusief denken. Het ego is ondergeschikt aan de te behalen resultaten, omdat input vanuit diverse invalshoeken een meerwaarde heeft.

Voor managers is de tijd voorbij, dat je een starter op de arbeidsmarkt als ‘rooky’ kon zien. Aan de ene kant is de YP’er nog steeds een persoon met weinig werkervaring. Aan de andere kant heeft de YP’er een voorsprong als het aankomt op digitale vaardigheden en media wijsheid. Hoe ga je daar soepel mee om?

  1. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit

Zowel YP’ers en hun managers beseffen dat het steeds weer aanpassen aan nieuwe omstandigheden en het flexibel omgaan met onverwachte verandering zorgt voor continuering van de bedrijfsvoering. Daarbij gaat het ook om continuering van de eigen vitaliteit en die van alle medewerkers.

  1. Sociale en Culturele Vaardigheden

Deze vaardigheden zijn erop gericht om de omgang met mensen met verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden vorm te geven. Een werkomgeving die zorgt voor inclusiviteit en diversiteit in de eigen organisatie zal meer aansluiten bij de vraag vanuit de markt. Vanaf 2021 gaat de beroepsbevolking voor het eerst licht krimpen. Het is dus is binnen afzienbare tijd zaak om medewerkers te werven en te behouden. Een inclusieve cultuur helpt daarbij.

Denk bij deze skill ook aan vaardigheden die nodig zijn om internationaal succesvol te zijn.

  1. ICT- en informatievaardigheden

Kunnen snel werken met applicaties en hun werk gemakkelijk inrichten. Ze kennen de weg om snel de ins- en outs van programma’s te doorgronden. Daarnaast asessen en analyseren ze informatie en weten dit om te zetten in voor de organisatie betekenisvolle samenvattingen.

Managers zetten de vaardigheden van YP’ers op dit gebied in voor de informatievoorzienining aan en bijscholing van collega’s.

  1. Innovatie en creatief denken

YP’ers zijn geschoold in diverse out-of-the-box-methodes. Ze zijn in staat om het creatief potentieel binnen een bedrijf te gebruiken door passende acties. Daarmee dragen ze bij aan het innovatief vermogen van de organisatie. Tot het creatief potentieel van de organisatie horen echt alle medewerkers. Managers die weten welk potentieel er in huis is, kunnen gericht brainstormgroepen samenstellen. Zij gaan gericht met een vraagstuk aan de slag.

  1. Verantwoordelijkheid nemen

In organisaties waar YP’ers tot bloei komen, is nauwelijks sprake van hiërarchie. Vandaar dat iedereen aanspreekbaar moet zijn op de gemaakte afspraken, doelen en resultaten. Van iedereen binnen de organisatie wordt verwacht dat hij meedenkt over wat hij kan bijdragen. Iedereen benoemt de te ontwikkelen competenties en de benodigde ontwikkeltool. Medewerkers trekken op tijd aan de bel als de afgesproken verantwoordelijkheden in het nauw komen. De manager vervult hierin een voorbeeldrol. In samenspraak wordt er naar oplossingen gezocht.

  1. Ondernemerschap

De organisatie stimuleert elke medewerker om initiatief te nemen en zaken ter sprake te brengen die een oplossing behoeven. Bij de YP’er zit dit al in het DNA. De manager zet de YP’er als early adaptor in om het ondernemerschap van medewerkers op een hoger peil te brengen.

Nieuws onder de zon? Ja, zeker weten!

Ja, het klopt dat een aantal van deze competenties al jaren worden genoemd. Wat echter nieuw is, is de combinatie met ICT- en informatievaardigheden en social media wijsheid. De YP’er is nodig om kennis en vaardigheden op dit gebied binnen organisaties op een hoger plan te tillen.

De Young Professional is meestal modern opgevoed. Als vriend van zijn ouders is hij gewend dat zijn inbreng waarde heeft. Zij verwachten een dergelijke benadering ook op de werkvloer. Dat vraagt vaak iets van de managementvaardigheden binnen organisaties.

Initiatiefnemer 21st Century Skills programma

Het initiatief voor de opzet van het (Young) Professional 21st Century Skills Programma ligt bij in2improvement. De partners hebben jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en opleiden. Om tot een evenwichtig programma te komen, vond er samenwerking plaats met een hogeschool, een aantal Young Professionals en vertegenwoordigers uit het MKB.

Wil je YP’ers opgeven voor het programma of meer weten? Dan kun je zowel contact opnemen met in2improvement als met Ombra della Terra.